فیلم سینمایی خفگی – Khafegi – Full Movie

فیلم سینمایی خفگی – Khafegi – Full Movie

صحرا مشرقی پرستار یک بیمارستان روانی است. مسعود سازگار همسرش را که ظاهرا دیوانه شده در این بیمارستان بستری می کند. صحرا وقتی با همسر مسعود آشنا می شود، پی به حقایقی از زندگی آنها می برد …

Leave a Comment