Pool Movie | Film Estakhr, Full Movie | فیلم سینمایی استخر

Pool Movie | Film Estakhr, Full Movie | فیلم سینمایی استخر

Pool Movie | Film Estakhr, Full Movie | فیلم سینمایی استخر

فیلم سینمایی استخر فروغ زن متمولی است که صاحب چند رستوران بوده و ھمین طبقھ اقتصادی باعث میشود بامردی کھ
ده سال از خودش کوچکتر است ازدواج کند. با ورود خواھر زاده فروغ بھ داستان اتفاقاتی می افتدکه…
بازیگران زیبا بروفه در نقش فروغ، همسر سهیل و خاله مانیا پریناز ایزدیار در نقش مانیا،
خواهرزاده فروغ سیاوش خیرابی در نقش سهیل، همسر فروغ میترا تبریزی محمد باجلان

Leave a Comment