Kado Ghelghelezan | کدو قلقله زن | کدوی قلقله زن

Kado Ghelghelezan | کارتون ایرانی کدو قلقله زن | کدوی قلقله زن

Kado Ghelghelezan | کارتون ایرانی کدو قلقله زن | کدوی قلقله زن | Rolling Pumpkin

کدوی قلقله‌زن نام متلی ایرانی و به زبان فارسی به جای مانده از دوران کهن است. این متل در زمره افسانه‌های زنجیری قرار دارد
افسانه شاپوری ریشه داستان را به زمان اساطیری و دوران نوسنگی مربوط می‌داند. به گفته او نشانه‌های این داستان حاکی از تلاش انسان
(پیرزن) برای تسلیم نشدن و خورده نشدن در برابر عوامل «بزرگ مادر هستی» است و از پایان اقتدار و تسلط نمادهای آن در برابر انسان متفکر حکایت می‌کند
این متل داستان پیرزنی است که به قصد دیدار دختر و دامادش به سفر می‌رود و در راه با حیوانات وحشی برخورد می‌کند که قصد دریدن او را دارند.
ولی آنان را مجاب می‌کند که صبر کنند و در بازگشت و وقتی او در اثر پذیرایی دخترش «چاق و چله» شد او را بخورند.
حیوانات قبول می‌کنند. ولی پیرزن در بازگشت با مخفی شدن در یک کدو از میان آنان فرار می‌کند و به خانه می‌رسد.

Leave a Comment